photo dawan!!!

takaitokoro ha nigate dawan....

shita ni oroshitemoraebakocchino mon da wan!!!

nanda yo yamerowan!!!

tamani ha kamera mesen moshiteyaru wan!!!

mou dame...nemuiwan....zzzz

Modoru-wan!